Кафедра менеджменту та публічного управління

Навчальна дисципліна «Громадські організації» є нормативною навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом професійної підготовки здобувачів вищої освіти «магістр» за спеціальністю  074  « Публічне управління та адміністрування».

Вивчення дисципліни направлено на поглиблення і закріплення отриманих студентами фундаментальних знань з державного управління, економіки, менеджменту, маркетингу, психології і іншим загально-професійних дисциплін учбового плану, а також на формування понятійного апарату, що пов'язаний з діяльністю громадських об'єднань, вміння ним користуватися, поглиблювати знання прикладного характеру. Вивчення дисципліни «Громадські організації» є важливим для загальної освіти студента, а також як одна із умов підготовки фахівців та наукового осмислення специфіки діяльності громадських організацій у системі державно-владних відносин у галузі публічного адміністрування та розвиток загальної політико-правової культури студентів.

Основною метою вивчення дисципліни «Громадські організації» є формування у здобувачів професійних компетентностей щодо їхнього вміння самостійно аналізувати суть політичних явищ і процесів та приймати виважені рішення, що сприятимуть подальшій демократизації та розбудови громадянського суспільства в Україні, інтеграції його в світове співтовариство. Формування самостійного мислення, навичок аналізу нормативно-правових актів, що регулюють діяльність громадських об'єднань та організацій в Україні, вміння порівнювати та зіставляти їх з аналогічними нормативно-правовими актами зарубіжних країн. Формування компетентностей щодо самостійного критичного аналізу політичних процесів пов’язаних з існуванням громадських об’єднань та оцінки їх впливу на політичні рішення.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність і зміст права на свободу об'єднання, порядок та форми його реалізації, особливості правового статусу громадських об'єднань та видів громадських об’єднань, порядок їхнього створення, реєстрації, внутрішньої структури, їх ролі в суспільстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни, є забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування слухачами знань щодо вивчання сутності і змісту конституційного права на свободу об'єднання, порядок та форми його реалізації, особливості правового статусу громадських об'єднань та видів громадських організацій, порядку їхнього створення, реєстрації, внутрішньої структури, їх ролі в суспільстві, що відбивають різні аспекти суспільної діяльності.

Результатом вивчення дисципліни є набуті майбутніми фахівцями належні компетенції, а саме, дозволить здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних фахових компетенції:

-          самостійно прогнозувати розвиток громадських організацій;

-          виявляти основоположні цінності, які притаманні розвинутій демократичній державі і громадянському суспільству;

-          орієнтуватися у законодавстві, статутах, положеннях про організацію та діяльність громадських організацій, правильно їх застосовувати;

-          сприяти належній взаємодії органів державної влади і громадських об’єднань у діяльності органів державної влади;

-          використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування;

-          використовувати на практиці набутий під час вивчення курсу досвід.

 

Практичні заняття студентів є складовою навчального процесу, важливим чинником формування вміння навчатися, що сприяє активізації засвоєння знань; основним засобом опанування навчального матеріалу.

Вивчення курсу «Громадські організації» передбачає, крім набуття теоретичних знань на лекціях, їх закріплення при самостійному опануванні окремих теоретичних питань, а також формування у студентів практичних навичок за допомогою розв’язання ситуаційних та рольових задач упродовж аудиторної роботи.

Метою проведення практичних занять з дисципліни «Громадські організації» є закріплення та поглиблення теоретичного матеріалу, засвоєння всього обсягу навчальної програми та формування особистісної риси та важливих професійних якостей, сутність яких полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Під час практичних занять з дисципліни «Громадські організації» студенти використовують опорний конспект лекцій, рекомендовану літературу, а також дані методичні вказівки.

У разі виникнення труднощів у сприйнятті матеріалу студенти можуть отримати консультацію у викладача.

 

Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал у ході розв’язання ситуаційних завдань, семінарських дискусій, моделювання та прогнозування шляхів розбудови громадянського суспільства в Україні. Тематика, коло питань, що освітлюються  на заняттях, звісно, можуть бути розширені, особлива увага може бути приділена темам, що стали актуальними у зв’язку з міжнародними процесами, змінами в законодавстві й ін. Ці вказівки мають на меті служити довідковим і методичним посібником при проведенні й підготовці до практичних занять.

 

 

 

 

 

Метою вивчення дисципліни "Комерційна логістика" є формування у студентів економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем комерційної логістики та опанування навичків їх практичного вирішення.