Мета навчальної дисципліни: формування у студентів комплексу теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками у галузі маркетингових комунікацій.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних понять категорій маркетингових комунікацій, опанування методологічного апарату організації комунікаційних кампаній на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення товаропросування за сучасних ринкових умов в Україні.

Предмет навчальної дисципліни: взаємовідносини рекламодавців з рекламними агентствами, ЗМІ,  підприємствами ГРБ тощо.