Мета викладання навчальної дисципліни - набуття знань про системний аналіз економічного ризику на підґрунті використання фінансового аналізу, якісних підходів, економіко-математичних методів і моделей.

Завдання дисципліни полягає у розширенні та поглибленні знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику; опануванні методології та методики побудови, аналізу й застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик; вивченні низки найтиповіших прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень; опануванні відповідного апарату (методи, моделі, інформаційне та програмно-методичне комп’ютерне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних сферах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні й практичні питання системного аналізу економічного ризику, математичні методи й моделювання економічних систем, обтяжених ризиком.